тел.: +386 (0)1 422 88 77, моб.: +386 (0)41 710 954, факс: +386 (0)1 256 49 25, емайл: info@replika.si, www.replika.si

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ - ВАШ БУХГАЛТЕР - ЛЮБЛЯНА – СЛОВЕНИЯ

Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Иностранным предприятиям-клиентам бухгалтерской компании Replika, мы предлагаем услугу по предоставлению юридического адреса в Любляне (Словения, ЕС) с регистрацией по адресу Бухгалтерской компании Replika. Также мы предоставляем услуги приема вашей почты и услуги электронных платежных систем. В компании Replika в дополнение к услугам виртуального офиса вы можете воспользоваться бухгалтерскими услугами, налоговыми и бизнес консультациями. Иностранным предприятиям и иностранным гражданам мы предлагаем регистрацию или покупку компании в Словении, получение разрешения на работу и ВНЖ. По вашему желанию мы также позаботимся о соответствующих каналах связи: интернет-домен, веб-адрес, IP-телефония и т.д. – все для коммуникации вашего предприятия с клиентами. В компании Replika возможна аренда конференц-зала для проведения встреч с деловыми партнерами. Мы готовы помочь вам в поисках соответствующих инвестиций или других бизнес возможностей – от покупки недвижимости, выхода на словенский рынок до возможности получения безвозмездных субсидий ЕС.

Для получения дополнительной информации о бухгалтерской компании Replika и виртуальном офисе обращайтесь к нам по электронному адресу: info@replika.si или телефону: +386 (0)1 422 88 77.

Компания Replika предоставляет иностранным гражданам и иностранным компаниям онлайн консультации в сфере бухгалтерских услуг, налогов,бизнес-услуг и финансов на английском, русском, немецком, итальянском, сербском, хорватском и других языках. Введите свой вопрос в онлайн формуляр и дождитесь ответа, который мы отправим на адрес вашей электронной почты. Чтобы получить быстрые, эффективные и профессиональные консультации,, обращайтесь >>>

Вы успешно послали запрос.

Назад на входную страницу Replika >>

Kratek nabor najbolj pogostih strokovnih izrazov iz računovodstva smo pripravili za vse tiste, ki želite dobiti boljši vpogled v knjigovodstvo, računovodstvo in podjetniško poslovanje. Vaš računovodski servis in računovodja vam bosta tako lahko hitreje in lažje približala računovodske storitve ter ostala računovodska znanja.

DAVKI
Davki so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Davki so derivatni prihodki države. Davki se pobirajo v javnem interesu. Zavezanec za davek je sankcioniran, če ne izpolni davčne obveznosti. Poznamo več vrst davkov npr. davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) itd ...

PREVENTIVNI DAVČNI PREGLED
Preventivni davčni pregled je pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor.

MINIMALNA PLAČA
Minimalna plača pripada zaposlenemu delavcu za opravljeno delo v polnem ali z njim izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.

DNEVNICA
Dnevnica je povračilo za stroške prehrane na službeni poti.

13. PLAČA
13. plača je plača, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu pravne osebe in se izplačuje navadno na koncu koledarskega leta. To so bruto zneski izplačani poleg redno izplačanih plač, tako imenovani 13. plača, božičnica, novoletnica... Plačilo 13. plače za delodajalca ni obvezno.

PLAČA
Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno (navadno) mesečno delo. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in prispevke, tako da mu ostane neto plača.V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače.

PLAČILNA BILANCA
Plačilna bilanca je statistični izkaz, ki za določeno obdobje sistematično zajema ekonomske transakcije med enotami gospodarstva države in tujino.
Plačilna bilanca vsebuje dve osnovni vrsti transakcij med rezidenti in nerezidenti: tekoči račun, in kapitalski in finančni račun.

TRANSAKCIJA
Transakcija je opredeljena kot gospodarsko gibanje, ki odraža nastanek, preoblikovanje, menjavo ali propad ekonomske vrednosti in obsega spremembo lastnine blaga in/ali denarnih sredstev, oskrbo s storitvami ali oskrbo z delovno silo in kapitalom.

TEKOČI RAČUN
Tekoči račun zajema vse registrirane transakcije, razen finančnih, med rezidenti in nerezidenti. Razdeljen je na saldo blaga, storitev, prihodkov in tekočih transferjev.

KAPITALSKI RAČUN
Kapitalski račun zajema kapitalske transferje in transakcije z neproizvodnimi nefinančnimi sredstvi.

FINANČNI RAČUN
Finančni račun sestavljajo: saldo neposrednih naložb, saldo naložb v lastniške vrednostne papirje, saldo drugih naložb (posojila in trgovinski krediti, valuta in vloge, drugo) in spremembe sredstev rezerv.

TEKOČI TRANSFERJI
Tekoči transferji zajemajo vse realne vire in finančne postavke, zagotovljene brez kakršnega koli nadomestila iz enega v drugo gospodarstvo. Tekoči transferji neposredno vplivajo na raven razpoložljivega dohodka v gospodarstvu in na porabo blaga in storitev.

OBRESTI
Obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica, tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja, predstavljajo obresti.

POTNI NALOGI
Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj delavcev in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih v zvezi s službenim potovanjem utrpeli. Največkrat se obračuna dnevnice (kot nadomestila povračilo stroškov za prehrano) in prevozne stroške (kilometrina, cestnina, parkirnina, prevoz z javnimi sredstvi...).

ZAJAMČEN OSEBNI DOHODEK
Zajamčeni osebni dohodek je dohodek, ki je (iz dela) zajamčen vsakemu delavcu najmanj v višini, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost.

BONITETA
Boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to, ali je v obliki proizvoda, storitve ali v drugi obliki), ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Predpogoj za določanje bonitete je, da ima delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje.

DOHODNINA
Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V obračunu dohodnine so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi oz. doseže v koledarskem letu.

DOBIČEK
Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki ali dobiček je pozitivni poslovni izid. Nekatere organizacije imajo presežek (prihodkov ali odhodkov) in ne dobiček. To so zavodi in gospodarske javne službe. Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik)

AVTORSKI HONORAR
Avtorski honorar je dohodek, izplačan na podlagi avtorske pogodbe, ki je lahko sklenjena za stvaritev avtorskega dela ali za uporabo avtorskih del

ODPRAVNINA
Pojem odpravnina pomeni enkratno izplačilo npr. ob prenehanju delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. S stališča sodne prakse je odpravnina oblika varstva dohodka delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Odpravnina se obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine, če zagotovi varstvo delavca na drugačen način, in sicer z ustrezno zaposlitvijo pri drugem delodajalcu ali z dokupom delovne dobe.

OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital je tisti del kapitala, ki je nominalno določen v aktu o ustanovitvi družbe. Vplačajo ga lastniki podjetja (delničarji) in je vpisan tudi v ustreznem sodnem registru.Glede na vrsto podjetja lahko osnovni kapital delimo na: delniški kapital (delniška družba), delež v kapitalu (družba z omejeno odgovornostjo), kapitalsko vlogo (družba z enim samim družbenikom).Osnovni delniški kapital se deli na: navadne in prednostne delnice, ter glede na posamezne izdaje delnic. Odkupljene lastne delnice se navajajo posebej, ker nanje ni vezana glasovalna pravica, prav tako pa se na lastne delnice ne razporeja dobiček.

KREDIT
Kredit je pravni posel in pomeni pogodbeni odnos med banko in stranko, pri katerem se banka zavezuje, da bo dala uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, za neki namen ali brez določenega namena. Uporabnik pa se zavezuje, da bo plačeval banki dogovorjene obresti in dobljeni znesek denarja vrnil v določenem času in na način, ki sta določena v pogodbi, ki vsebuje najmanj tri elemente, in sicer: pogoji za nastanek kredita ( prepustitev denarja ), način uporabe kredita in način vračanja kredita.

 

<< назад

Видео презентация

» Promo video teaser

Совершенство Группы Replika
Группa Replika – это высококлассные специалисты, высокая степень знаний, высокое качество работы и высокая оперативность.

Računovodstvo

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС И ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС
Предлагаем вам регистрацию предприятия по адресу нашей бухгалтерской компании в Любляне – столице Словении (EС), и консультационную поддержку онлайн.

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ

Horizon 2020 tools

БИЗНЕС-КЛУБ REPLIKA

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БИЗНЕСА В СЛОВЕНИЮ

 • ПОКУПКА КОМПАНИИ

  Покупка уже существующей компании в Словении позволяет быстро и просто начать деятельность на рынке Словении.

 • РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

  Регистрация компании в Словении дает возможность воспользоваться всеми льготами для новых компаний на территории ЕС. Процедуру ведут консультанты Бухгалтерской компании Replika.

 • ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

  Выбор региона юридического адреса компании может представлять конкурентное преимущество. Предлагаем зарегистрировать вашу компанию по адресу нашей бухгалтерской компании.

 • БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

  Выбор подходящего банка имеет важное значение для стабильной работы компании. Предлагаем комплексные финансовые консультации, дистанционное банковское обслуживание и поддержку в общении с банком.

 • ПЕЧАТЬ КОМПАНИИ

  Успешные компании не забывают о важности деталей. Мы предлагаем полный комплекс услуг, включая изготовление печати компании.

 • НАЛОГОВЫЙ НОМЕР

  Соблюдение налоговых норм и уменьшение налоговой нагрузки являются обязательным условием для успешной работы компании. Мы предлагаем профессиональные консультации по вопросам налогообложения, а также помощь в получении налогового номера.

 • РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС

  Для получения номера плательщика НДС иностранная компания обязана предоставить Налоговому управлению пакет документов. По запросу клиента мы подготовим всю необходимую документацию.

 • ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС

  Razvoj komunikacijskih orodij omogoča, da ste virtualno prisotni kjerkoli in nemoteno poslujete. Uresničite to z našim e-računovodstvom, e-svetovanjem in e-banko.

 • ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

  Для работы в Словении, кроме разрешения на работу, необходимо получить ВНЖ. Вся документация оформляется в индивидуальном порядке в соответствии с потребностями клиента.

 • РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ

  Разрешение на работу является ключевым документом для начала работы в Словении. Оно также дает право на получение ВНЖ.

 • ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

  Упорядоченный бухгалтерский учет и отчетность компании являются основой для успешного ведения бизнеса. Бухгалтерская компания Replika предлагает комплексные бухгалтерские услуги с 2003 года.

 • НАЛОГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

  Если юридический адрес вашей компании находится за пределами ЕС, для ведения деятельности в Словении вам понадобятся услуги налогового представителя. Компания Replika – опытный налоговый представитель международных компаний.

 • ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС

  Иностранные граждане, не являющиеся резидентами Евросоюза, могут воспользоваться правом на возмещение НДС. Компания Replika поможет вам в этом.

 • ТРЕХСТОРОННИЕ СДЕЛКИ

  Правильное начисление НДС при международных транзакциях требует досконального знания налогового законодательства. Компания Replika предоставляет налоговый консалтинг по вопросам трехсторонних сделок.

 • ИНТРАСТАТ

  Отчетность Интрастат является лишь одним из обязательств компании. Наши консультанты освободят вас от них.

 • ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

  Трансфертное ценообразование и правильное начисление налогов может оказать существенное влияние на доход вашей компании. Бухгалтерская компания Replika предлагает консалтинг по определению трансфертных цен.

 • НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

  Оптимизация налоговых обязательств может значительно уменьшить налог на доходы от бизнеса в законном порядке. Предлагаем оптимизацию в рамках налогового консалтинга бухгалтерской компании Replika.

 • БИЗНЕС-ПЛАН

  Залог успешного бизнес-плана – его тщательная разработка. Компания Replika объединила ведущих специалистов, обладающих опытом и знаниями в области менеджмента, финансов и права.

 • БИЗНЕС-УСЛУГИ

  У вас есть отличные идеи и финансовые возможности, но не хватает времени и человеческих ресурсов для реализации проекта? Аутсорсинг бизнес-услуг сегодня является необходимостью и представляет конкурентное преимущество.

 • ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

  Адекватное финансирование проекта имеет решающее значение для его успеха. Наши специалисты предлагают комплексный финансовый консалтинг по разным источникам финансирования.

 • ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

  Существуют отличные инвестиционные проекты, нуждающиеся в финансировании. Бухгалтерская компания Replika знает, какие инвестиции имеют потенциал.

 • БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ СУБСИДИИ

  Безвозмездные субсидии могут стать важным источником дополнительного финансирования проекта. Компании Replika известны способы и средства для получения безвозмездных субсидий.

 • ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

  Покупка недвижимости в Словении требует досконального знания рынка недвижимости, как и состояния самого объекта. Компания Replika предлагает все услуги в сфере недвижимости.

 • ОТКРЫТЫЕ АУКЦИОНЫ

  Покупка недвижимости на открытых аукционах может стать прекрасной возможностью для инвестиций. Компания Replika регулярно отслеживает информацию в связи с открытыми аукционами по продаже недвижимости в Словении.

 • ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

  Регистрация или покупка компании, трудоустройство, составление всех видов договоров. Юридические консультации наших юристов могут решить все ваши вопросы.

 • БИЗНЕС-КЛУБ REPLIKA

  Бизнес-клуб Replika своим клиентам предлагает неформальные встречи для деловых людей с целью обмена актуальной бизнес-информацией. Приглашаем вас присоединиться к нам.

 • БИЗНЕС-ПАРТНЕР

  Выбор надежного бизнес-партнера всегда имеет большое значение для успешной реализации проекта. Компания Replika поможет вам при проверке и поиске подходящего партнера.

1/3

Инвестиционные проекты, инвестиции в недвижимость, обучение и открытые аукционы по продаже недвижимости

Replika Invest

Знание в инвестиции
(znanje za investicije d.o.o.)

Безвозмездные субсидии от ЕС, представление интересов предприятий, оптимизация бизнеса и управление проектами

Replika PRO

Концептуальный Инжиниринг
(idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.)

Naj računovodski servis 2012
Best accounting service in Slovenia
Certified accounting service
 
accounting in slovenia
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM